Psykologian lähestymistavat

Paluu Hakemistosivulle

Psykologian piirissä tutkitaan ihmisen psyykkistä toimintaa, johon kuuluvat sekä mielen toiminnot että ulkoisesti havaittava käyttäytyminen. Psyykkisten ilmiöitten lisäksi pidetään aina mielessä ihmisen kokonaisvaltaisuus eli biologinen ja sosiokolttuurinen puoli.

Biologinen psykologia selvittelee ihmisen toiminnan yhteyttä biologisiin ja hermostollisiin tekijöihin. Esimerkiksi hormonit vaikuttavat mielialaan ja toimintaan ja toisaalta tietyt psyykkiset tapahtumat vaikuttavat hormonieritykseen. Keskushermoston toiminnan ymmärtäminen on tärkeää esimerkiksi kuntoutuksessa.

Biologisen psykologian osa-alueita:
  • neuropsykologia,
  • fysiologinen psykologia,
  • psykofysiologia,
  • evoluutiopsykologia ja
  • käyttäytymisgenetiikka

Sosiokulttuurinen näkökulma ottaa huomioon kasvuympäristön ja historiallisen ajan. Muut ihmiset vaikuttavat yksilöön monella tavalla. Kollektiivisessa kulttuurissa elävä yksilö pitää sosiaalista identiteettiä merkittävämpänä kuin identiteetin yksilöllistä puolta. Se, mihin hän kuuluu, määrittelee hänen paikkansa elämässä ja sitä kautta esimerkiksi motivoitumisen ja tunteiden säätelyn kehittymisen. Individualistisessa kulttuurissa elävällä ihmisellä yksilölliset tarpeet ohittavat helposti lähiyhteisön tarpeet. Nämä erot voivat vaikuttaa esimerkiksi opiskeluun ja sitä kautta ihmisen kognitiivisen kapasiteetin kehittymiseen.

Ihminen psyykkisenä kokonaisuutena on aina monen tekijän yhteisvaikutuksen tuolosta. Jokainen on riippuvainen muista, erityisesti varhaislapsuudessa mutta myös kaikissa muissa elämänvaiheissa. Ihminen ei ole kuitenkaan pelkästään ympäristön hoivan ja kasvatuksen tulosta, vaan perinnölliset ominaisuudet suuntaavat kiinnostuksen kohteita. Ihmisen omat valinnat luovat lopullisen elämänpolun.

Ihmistä muovaavat siis: perimä, ympäristö ja omat valinnat.

Psykologia kerää perustietoa esimerkiksi keskushermoston toiminnasta ja geneettisestä säätelystä. Perustietoa sovelletaan esimerkiksi oppimisongelmien vähentämiseen. Lue esimerkki lukivaikeudesta.

Paluu Hakemistosivulle