Psykologinen tutkimus

Paluu Hakemistosivulle

Tieteellinen tutkimus
Lähtökohtana ongelma, tiedon puute, ihmisen uteliaisuus, aiemman tiedon riittämättömyys tai ristiriitaisuus.
Tutkimuksen avulla tavoitellaan luotettavaa tietoa ja muodostetaan teorioita, joiden varassa voidaan ymmärtää, tehdä päätelmiä ja ennustaa.

Tutkimuksen suunnittelu
Tutkimusongelman rajaaminen ja muotoileminen.
Alustava tutkimussuunnitelma.
Tutustuminen olemassa olevaan tutkimustietoon.
Ongelman kuvaus ja käsitteiden määrittely.
Mahdollisen työhypoteesin eli tutkijan olettamien tulosten kehittely.

Tutkimusmenetelmän ja tutkimuskohteen valinta
Ongelma ratkaisee menetelmän

Tutkimukseen valmistautuminen
Tutkimussuunnitelman kriittinen arviointi.
Virhelähteiden etsintä.
Tutkimuksen rahoitus.
Tutkimuslupien hankkiminen.
Mittareiden, lomakkeiden, haastattelurunkojen yms. alustava laadinta.
Esikokeet tai koehaastattelut ja niiden pohjalta korjaukset mittareihin ym.

Operationalisointi
Kun tutkija on rajannut ongelmansa ja tietää, mitä tutkitaan, hänen on vielä kvantitatiivisissa (määrällisessä) tutkimuksissa muutettava ongelma mitattavaan muotoon.
Myös kvalitatiivisessa (laadullisessa) tutkimuksessa ongelma konkretisoidaan: mitä tarkkaillaan, mitä kysytään yms.

Muuttujat eli variaabelit
Riippuva muuttuja:
ilmiö, jota pyritään selittämään esim. keuhkosyöpä
Riippumaton muuttuja:
selittävä tekijä, joka aiheuttaa ilmiön esim. tupakanpoltto
Häiriömuuttujat:
vakioitavat muuttujat: ikä, sukupuoli, koulutus yms.
väliin tulevat häiriömuuttujat: esim. asbestialtistus

Tutkija pyrkii kontrolloimaan riippumatonta muuttujaa tai vertaamaan kontrolliryhmään. Jos lopputulos korreloi muutoksiin, riippumaton muuttuja selittää ilmiötä.

Tutkijan etiikka
Psykologian alalla on paljon ilmiöitä, joita ei eettisistä syistä voida tutkia. Mieti esimerkkejä ja perustele!
Tutkimusaiheen valinnassa eettiset tekijät huomioon.
Tutkittavien kohtelu: suostumus, informointi ja luottamuksellisuus.
Vältetään epärehellisyyttä kaikissa vaiheissa.

Tutkimuksen toteuttaminen
Aineiston kerääminen.
Aineiston muuttaminen analysoitavaan muotoon.
Aineiston analysointi. Hypoteesin testaus.
Tulosten raportointi.
Johtopäätökset. Kirjallinen tuotos.
Tulosten julkistaminen.

Psykologian tutkimusmenetelmät
Tutkimustavat:
kokeellinen tutkimus
kenttätutkimus
tapaustutkimus
Tiedonkeruumenetelmät:
havainnointi (observointi), eläytyminen
haastattelu
kyselylomake
testi
fysiologinen mittaus

Kokeellinen tutkimus
laboratorio-olosuhteet,
tutkija kontrolloi tilannetta,
tarkat mittaustulokset

Kenttätutkimukset
luonnolliset olosuhteet,
tutkija tarkkailijana tai osallistujana (toimintatutkimus),
pyritään keräämään monipuolista aineistoa, ei tarkkoja tuloksia

Tapaustutkimus
keskitytään muutamaan ihmiseen: haastattelut, henkilökohtaiset dokumentit

Tiedonkeruumenetelmät
Havainnointi: havaintopäiväkirja, videointi, tutkijan rooli havaintotilanteessa voi vaihdella (huom. tutkimuksen etiikka).
Haastattelu: henkilökohtainen keskustelutilanne, joka yleensä nauhoitetaan (videoidaan). Haastattelu voi olla avoin, puolistrukturoitu tai strukturoitu. Strukturointi tarkoittaa kysymysten muotoilua etukäteen.
Kyselylomake: voi olla valmiiksi annetut vaihtoehdot, joista vastaaja valitsee tai avokysymyksiä tai näiden yhdistelmä > tilastollinen
analyysi, avovastauksissa myös laadullinen analyysi
Testit: älykkyystestit, sensoriset testit (aistien toiminta), motoriset testit, tiedolliset testit, asennemittaukset, motivaation tai mielenkiinnon testaaminen, persoonallisuustestit, projektiiviset testit (esim. Rorschachin mustetahratesti)
Mittaukset erilaisilla laitteilla: EEG aivosähkökäyrä, SCR ihon sähkönjohtokyky, sydämen syke, silmän liikekamera; aivotutkimuksessa:
tietokonetomografia, magneettikuvaus, PET-kamera
Muu dokumenttiaineisto esim. tilastokeskuksen laajat tiedot, media, aiemmat tutkimukset, arkistot ym.

Keskeisiä käsitteitä:
Selvitä oppikirjasi avulla

empiirinen
fysiologinen mittaus
kenttätutkimus
laboratoriokoe
muuttuja eli variaabeli
operationalisointi
pitkittäistutkimus
poikittaistutkimus
psykologian tutkimusmenetelmä
psykologinen testi
sovellusalue
tapaustutkimus
tarkkailumenetelmät
Paluu Hakemistosivulle