Sosiaalipsykologia

Paluu Hakemistosivulle

Ryhmä on joukko ihmisiä, joilla on
yhteinen tavoite ja päämäärä
keskinäistä vuorovaikutusta
yhteisen toiminnan säännöt

Ryhmä ei ole mikä tahansa ihmisjoukko
ryhmän jäsenet tuntevat kuuluvansa sisäpiiriin, meikäläisiin
ryhmän ulkopuolelle jäävät ovat ulkopiiriin kuuluvia, muita (muukalaisia)
puhutaan sosiaalisesta identiteetistä: pyrkimys myönteisesti erottua muista ryhmistä. ”Me olemme parhaita, koska…”

Ryhmän jäsenillä on erilaisia rooleja ja ryhmässä toimii tehtävänjako
rooli tarkoittaa odotusten kokonaisuutta, joita tietyssä asemassa olevaan ryhmän jäseneen kohdistuu
- esimerkiksi äidin, puheenjohtajan, vitsinkertojan ja poliisin roolit

Rooliristiriidat (roolikonflikti)
omat odotukset ja roolin vaatimukset ovat ristiriitaisia
samaan rooliin kohdistuu ristiriitaisia odotuksia
ihmisellä on keskenään ristiriitaisia rooleja

Ryhmän toimintaa säätelevät normit
normi merkitsee sääntöä, jonka noudattamatta jättämistä muut ryhmän jäsenet rankaisevat
normista poikkeaminen ei ole suotavaa, sillä jos kaikilla olisi sama oikeus poiketa normista, ryhmä saattaisi hajota tai kaikille koituisi haittaa
osa normeista julkisia sopimuksia, osa kirjoittamattomia yleisiä toimintatapoja

Sosiaalinen vertailu
ihminen rakentaa käsitystään asioista vertaamalla omia mielipiteitään toisten samankaltaisten ihmisten mielipiteisiin
tapahtuu varsinkin silloin, kun muodostetaan mielipidettä asiasta, johon ei ole olemassa valmista objektiivista normia
puhutaan ”Sosiaalisen todellisuuden rakentamisesta”

Attribuutio
tarkoittaa havaittua käyttäytymisen syytä tai käyttäytymistä koskevaa selitystä (ennustaminen)
Attribuution peruserhe:
tarkoittaa taipumusta yliarvioida sisäisten syiden (esim. luonteenpiirteiden) ja aliarvioida tilannetekijöiden vaikutusta käyttäytymiseen
Toimijan ja tarkkailijan ero:
toimija selittää käyttäytymisen tilanteesta johtuvaksi, tarkkailija sisäistä syistä johtuvaksi

Käsitteitä: altruismi, arvo, attraktio, attribuutio, autoritaarinen, deindividuaatio, demokraattinen, emic ja etic, ennakkoluulo, etnosentrisyys, heuristiikka, itsereflektio, itseään toteuttava ennuste, joukkoharha, kaksoissidos, koheesio, konformisuus, normi, organisaatio, rooli, ryhmäajattelu, ryhmädynamiikka, sosiaalinen identiteetti, sosiaalinen kognitio, sosiaalinen verkosto, sosiaalipsykologia, sosiaaliset taidot, sosialisaatio, status, stereotypia, verkostokartta, viiteryhmä

Paluu Hakemistosivulle