Persoona ja minuus

Paluu Hakemistosivulle

Minän osat
Identiteetti: Kuka olen ja mihin kuulun (yksilöllinen ja sosiaalinen identiteetti)
Minäkäsitys/minäkuva: Millainen olen
Itsetunto: Miten hyvä olen?

Minä ja minuus
MINÄ on psykologiassa tärkeä käsite

”Tunne itsesi” sanoi antiikin viisas Sokrates
Mitä kuuluu itsetuntemukseen? Miksi itsetuntemus on tärkeeää? Millä tavalla itsetuntemus helpottaa vuorovaikutuksta? Millä tavoilla ihminen voi lisätä itsetuntemustaan? Miten eri-ikäiset oppivat tuntemaan itseään? Miksi harrastukset liittyvät itsetuntemuksen kasvattamiseen? Onko itsetuntemuksella ja oppimisella jotain yhteyttä keskenään?

Yleensä uskomme olevamme keskimääräistä parempia (haavoittumattomuuden harha)
Haluamme hallita itseämme koskevia tilanteita (autonomia).

Minän kaksi ulottuvuutta
Minä on tekijä, agentti eli SUBJEKTI (I)
Minä on tekojen kohde, OBJEKTI (me)

Minä ei voi asettua täydellisesti toisen ihmisen asemaan. Koemme aina kaiken minästä käsin.
Minä ei ole pelkästään ulkoisten kokemusten muokkaama, vaan minä rakentaa itse itseään.

Minuuden osa-alueet
Julkinen minä: roolit, muiden tuntema minä
Yksityinen minä: lähimmille paljastettu minä

Minäkäsityksen kolmijako
Todellinen minä: kuinka itse näen minuuteni
Ihanneminä: millainen haluaisin olla, toiveminä; ristiriita suhteessa todelliseen minään tarpeellinen
Normatiivinen minä: käsitys siitä, kuinka muut minut kokevat ja mitä ympäristö minulta odottaa

Minäkuvan eri puolet
Fyysinen minäkuva: käsitys ulkoisesta olemuksesta, kehominä
Suoritusminäkuva: käsitys omista kyvyistä ja älykkyydestä
Emotionaalinen minäkuva: käsitys omasta luonteesta ja persoonallisuudesta
Minäkuvaa voi lähestyä myös monesta muusta näkökulmasta. Minäkäsitys on minäkuvien summa.

Ydinminä – perusminä
Minuuden perusta luodaan varhaislapsuudessa
Varhaisten kokemusten perustalle rakentuu ydinminä – minuuden perusta
Myönteiset kokemukset > myönteinen minäkäsitys > hyvä itsetunto
Negatiiviset kokemukset > puolustautuminen ja suojautuminen > pahimmillaan häiriöitä

Hyvä itsetunto on
tunnetta, että olen hyvä
itseluottamusta ja itsensä arvostamista
oman elämän näkemistä arvokkaana ja ainutkertaisena
kykyä arvostaa muita ihmisiä
itsenäisyyttä oman elämän ratkaisuissa
riippumattomuutta muiden mielipiteistä

Minuuteen ja persoonaan liittyviä käsitteitä
Tarkista, että ymmärrät. Käytä apuna oppikirjojasi ja psykologian sanastoa

big-five-malli
ekstroversio
humanistisen psykologian persoonallisuusteoria
id
ego
superego
identiteetti
introversio
itsetunto
ihanneminä

kognitiivis-konstruktiivinen persoonallisuusteoria
luonne
minä
minäkuva

minäkäsitys
minän rajat
persoonallisuuden piirre (faktori)
persoonallisuus
persoonallisuustestit
piirreteoriat
projektiivinen testi
psykodynaaminen persoonallisuusteoria
psyykkinen rakenne
self (minuus)
temperamentti
tyyppioppi
typologia
ydinminä
Paluu Hakemistosivulle