Oppiminen

Paluu Hakemistosivulle

Mitä oppiminen on?
"Muutoksen hallinnan strategiaa."
(Kirsti Lonka)
"Oppiminen on kokemuksista johtuva toiminnan tai tietorakenteen muutos, jossa olennaista on yksilön omaksuman tiedon lisääntyminen." (Oppikirja Toimiva ihminen)

Oppimiselle keskeistä
välttämätöntä yksilön sopeutumiselle ympäristöön
yksilön kehitykseen kuuluvaa muuttumista
mahdollista perimän sallimissa rajoissa
tiedon varastoitumista muistiin
mahdollistanut ihmisen kehittymisen kulttuuriolennoksi
koko eliniän jatkuva prosessi

Oppimisen rohkeus
kyky innostua
kokeilunhalu
valmius työntekoon
oppiminen ei aina ole helppoa ja hauskaa
epäonnistuminen ei alenna ihmisarvoa
oppimisessa voi kehittyä läpi elämän

Kaikki muutos ei ole oppimista
Opituista muutoksista erotetaan:
perityt (geneettiset) muutosprosessit (kypsyminen)
elimistön fysiologiset toiminnot
aistien sopeutuminen eli adaptaatio
perityt refleksit
vaistotoiminnot
Näihinkin liittyy oppimista ja sopeutumista
mm. päihdeongelmat, elimistön toimintojen säätely

Oma suhteesi oppimiseen?
Ovatko jotkin oppimiskokemukset elämässäsi olleet ratkaisevia?
Mikä merkitys omalla panoksellasi on oppimistuloksiin?
Mikä merkitys aikaisemmalla tiedolla ja taidolla on uuden oppimisessa?
Käytätkö erilaisia opiskelumenetelmiä?

Oppimisen taustalla
Jotta ymmärtäisi ihmisen oppimista, on hyvä tuntea:
tarkkaavaisuuden ja havaintoprosessien rooli
skeemojen merkitys
ajattelun ominaisuudet
muistin lajit ja muistitoimintojen piirteet
tunteiden ja motivaation osuus
oppimisen vaikutus elämänhallintaan
sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen osuus

Miksi asenne vaikuttaa
asenne vaikuttaa ajatteluun
ajattelu vaikuttaa valintoihin ja päätöksiin
valinnat ja päätökset vaikuttavat tekoihin ja toimintaan

Valikoivan tarkkaavaisuuden suuntaaminen oppimisen apuna
virittäytyminen ja huomion keskittäminen
uteliaisuus ja innostus
alitajunnan merkitys
kaikki aistit käyttöön
materiaalin kerääminen
infoähkyn välttäminen (rajoita ja kohdista keskeisiin asioihin)

Suunnitelmallisuuden merkitys
tavoitteet tärkeitä
unelmointi kunniaan
suunnitelma paperille
joustoa ja uudistettuja suunnitelmia
hyvän kaverin kanssa juttelu
vahvuutta ryhmästä
tunne itsesi: vahvuudet käyttöön
oppimisen esteitä voi työstää
ison urakan paloittelu
palautteen merkitys
asiat tärkeysjärjestykseen
INNOSTUS! tutkitusti innostuneisuus on laadukkaan oppimisen ydinasioita

Erilaisia tapoja oppia
Kokonaisuuksia – osia
Keskittyminen yhteen – monen synenergia
Teoreettinen – käytännöllinen

Aistikanavavahvuus
Auditiivinen (kuulo)
Visuaalinen (näkö)
Kinesteettinen (liike)
Taktiilinen (kosketus)
Paras tulos syntyy, kun useita aistikanavia aktivoidaan

Kokonaisuuksien hallinta
sisällysluettelon merkitys, otsikot
keskusteleva lukutapa > tee kysymyksiä ja mieti esimerkkejä
vertaile lähteitä > hahmotat oleellisimman
pääaineet syvällisesti, sivuaineet kevyemmin
tiedon tulva ja muuttuva maailma: tärkeämpää on oppia hakemaan tietoa kuin muistamaan ulkoa

Keskeisiä oppimiseen liittyviä käsitteitä
Tarkista sisältö oppikirjasi avulla tai käytä psykologian sanakirjaa

behaviorismi
ehdollistuminen
elinikäinen oppiminen
habituaatio
klassinen ehdollistuminen
kognitiivinen kartta
kognitiivinen oppiminen
konstruktivismi
leimautuminen
mallioppiminen
metakognitio
oppimaan oppiminen
oppimismotivaatio
oppimisorientaatio
oppimisstrategia
palaute
refleksi
sisäinen malli
sosiaalinen oppiminen
transfer
tutkiva oppiminen
uusbehaviorismi
vahvistaminen
vaisto
välineellinen ehdollistuminen
yleistäminen
yritys- ja erehdysoppiminen

Paluu Hakemistosivulle