Ajattelu

Paluu Hakemistosivulle

Keskeisiä käsitteitä
Tarkista sisältö oppikirjasi avulla tai käytä psykologian sanakirjaa

abstrakti ajattelu
aivoriihi
assosiaatio
diskurssi
divergentti
eksperttiys
heuristiikka
kielen pinta- ja syvärakenne
konkreettinen ajattelu
konvergentti
käsitehierarkia
käsitteet
luova ajattelu
mielikuva
mielle
oivallus
ongelmanratkaisu
protokolla-analyysi
spontaanit käsitteet
symboli
systemaattiset käsitteet
taitava ajattelu
Paluu Hakemistosivulle